Podmienky používania služby

Vítame Vás v podmienkach používania služby portálu JobLife. V podmienkach používania sa dozviete informácie o ponúkaných službách a podmienkach, ktoré sú záväzné pre Vás ako užívateľa služieb. Portál JobLife je prevádzkovaný firmou: LifeWeb s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad; IČO: 43 977 910; IČ DPH: SK2022548770; Zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel: Sro, Vložka číslo: 19761/P

Spoločnosť LifeWeb s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania služby, bez predchádzajúceho upovedomenia  s tým, že prípadné zmeny budú viditeľne umiestnené pre užívateľov portálu JobLife.  Používaním služieb portálu JobLife súhlasíte s podmienkami používania služby. 
Činnosťou prevádzkovateľa nie je činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Popis služby

JobLife je kariérny portál, ktorý poskytuje užívateľom efektívnejšie budovanie, rozvíjanie ich kariéry. Vytváraním siete profesionálnych kontaktov máte možnosť efektívnejšie nadväzovať vzťahy s novými obchodnými partnermi, potencionálnymi zamestnávateľmi alebo expertmi v jednotlivých oboroch. 

Používanie služieb portálu JobLife

Služby portálu JobLife sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov.
Každá osoba si môže vytvoriť len jedno konto na portáli JobLife.
Užívatelia, ktorým bolo zrušené konto na portáli JobLife pre porušenie podmienok používania služby, nemajú nárok na žiadne odškodnenie dôsledkom zrušenia konta a stratou informácií.
 Je zakázané akékoľvek obchodovanie a prevádzanie jednotlivých užívateľských kont medzi užívateľmi.
Každý užívateľ je zodpovedný za utajenie svojho prístupového hesla na portáli a tým je zodpovedný za všetky aktivity vykonávané pod jeho kontom. Ak užívateľ zistí neautorizovaný vstup do jeho konta, je v jeho záujme to hneď nahlásiť zákazníckej podpore JobLifu.
JobLife v žiadnom prípade nezodpovedá za stratu alebo odcudzenie informácií uložených na portáli pod jednotlivými užívateľskými kontami.

Užívateľ súhlasí, že nebude využívať služby na portáli JobLife na:
1.    Zverejnenie informácií a rozširovanie diskusií o veciach, ktoré sú protizákonné, diskriminačné, urážajúce, vulgárne alebo porušujúce dobré mravy.
2.    Zneužívanie identity iných osôb a vytváranie profilov iných ľudí, vytváranie osobného profilu, ktorý nezodpovedá skutočným údajom, ako uvádzanie nepravdivých údajov o mene, zamestnaní, vzdelaní a doplňujúcich informácií.
3.    Preposielanie, ukladanie a rozširovanie obsahu alebo začatie komunikácie o veciach, ktoré porušujú patenty, obchodné tajomstvá, ochranné známky alebo iné práva tretích strán.
4.     Vytváranie nevyžiadaných a neautorizovaných reklamným správ, spamu a pyramídových schém, zasielanie akýchkoľvek nevyžiadaných správ svojim kontaktom a iným užívateľom portálu.
5.    Ohováranie alebo akékoľvek narúšanie osobných slobôd ďalších užívateľov.
6.    Uverejňovať nevhodný obsah na miestach, ktoré nie sú na to určené, ako napríklad uvádzanie adresy namiesto mena.

Zrušenie konta na JobLife

JobLife si vyhradzuje právo bez upovedomenia zrušiť konto užívateľa spolu so všetkými osobnými údajmi v týchto prípadoch:
a)    ak  užívateľ poruší podmienky používania služby alebo ak poruší platné zákony Slovenskej republiky
b)    ak nastane nepredvídaná udalosť alebo technická porucha, ktorá zamedzí poskytovaniu služby
c)    ak užívateľ nebude počas obdobia dvoch rokov využívať služby portálu JobLife
d)    ak užívateľ požiada o zrušenie konta sám

Zobrazenie údajov na portáli JobLife

Už z povahy služby vyplýva, že na portáli JobLife si jednotliví užívatelia vymieňajú alebo zdieľajú osobné informácie. Týmto si sú užívatelia vedomí, že údaje zadané na portáli sú čiastočne alebo úplne zdieľané s ostatnými užívateľmi, podľa typu vzťahu aký si medzi sebou zvolili. Ďalej sú si užívatelia vedomí, že JobLife niektoré údaje zobrazuje vo formáte, ktorý si prevádzkovateľ určuje sám. JobLife nezodpovedá za chyby v údajoch jednotlivých užívateľov.
JobLife negarantuje identitu jednotlivých užívateľov prihlásených na portáli a nezodpovedá ani za pravdivosť údajov jednotlivých identít, ako aj ich vzťahov.
JobLife si vyhradzuje právo upraviť názov spoločnosti, ktorý je zobrazený kdekoľvek na portáli, ak sa zadaný názov spoločnosti nezhoduje s oficiálnym názvom.

Prístup k službe a kontrola údajov

Prístup k stránke pomocou rôznych robotov a automatizovaných softvérov na spracovanie údajov je zakázaný. Je zakázané akékoľvek vkladanie stránok JobLifu na iné stránky, napr. funkciou „frame“ alebo inak kopírovať vzhľad a funkčnosť portálu.
JobLife má právo kontrolovať informácie zadávané užívateľmi, neručí však za ich dôveryhodnosť a pravdivosť údajov. Ak sa stretnete na portáli s obsahom , ktorý podľa Vás porušuje podmienky používania služby, dajte nám prosím vedieť a my daný obsah odstránime. Avšak kvôli odlišnému  interpretovaniu údajov, JobLife si vyhradzuje právo ponechať obsah, ktorý uzná za vhodný.
Za žiadnych okolností však JobLife nie je zodpovedný za žiadny obsah, informácie, ich stratu alebo zamedzenie prístupu k službe ako takej.

Poplatky

Základné konto na portáli - Free konto - je zadarmo. Užívateľ s Free kontom môže plnohodnotne využívať základnú funkčnosť portálu. Ďalšie dve platené kontá umôžňujú užívateľom efektívnejšie využívanie potenciálu portálu JobLife. Po vyčerpaní niektorých predplatených funkcií v rámci mesačného konta, má užívateľ možnosť dokúpenia jednotlivých služieb nad rámec konta samostatne.
JobLife si vyhradzuje právo zmeniť poplatky za jednotlivé služby uvedené v cenníku služieb, ako ich aj prestať poskytovať, pričom o zmenách bude bezodkladne informovať užívateľov formou zverejnenia zmien v sekcii Novinky s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť.

Záverečné ustanovenia

JobLife negarantuje, že služba bude spĺňať všetky požiadavky užívateľov a  bude poskytovaná bez výpadkov a chýb. JobLife nenesie zodpovednosť za poškodenie počítačového systému užívateľa alebo stratu dát užívateľa spôsobenú sťahovaním dát z portálu JobLife alebo zo zdrojov získaných prostredníctvom neho (JobLife).
JobLife negarantuje záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru, taktiež negarantuje užívateľom nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície.
JobLife nezodpovedá za škodu, ktorá môže užívateľom alebo tretím stranám vzniknúť používaním portálu JobLife, vrátane ušlého zisku.

 


Copyright © 2018
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...