Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby  v súlade s § 15, ods. 1  zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systému kariérny portál www.joblife.sk na základe § 11 zákona  č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“). JobLife (ďalej „IS“): IS kariérny portál. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – používateľov portálu je spracúvanie a sprístupňovanie osobných údajov dotknutých osôb na základe súhlasu podľa § 11 zákona za účelom vyhľadávania zamestnania, prípadne za účelom vyhľadávania zamestnancov pre dotknuté osoby.

Zoznam spracovávaných osobných údajov:

  • meno, priezvisko, titul, štát, mesto, pracovné odvetvie, emailová adresa, životopis, fotografia.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať  jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

 Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na     spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov. 

Dotknutá osoba podľa § 16 ods. 1 zákona, je povinná poskytnúť do príslušného informačného systému len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dotknutej osobe uložená pokuta Úradom na ochranu osobných údajov.

Komunikácia medzi užívateľmi

Komunikácia na JobLife je zabezpečená pomocou rôznych typov správ, ktoré si užívatelia zasielajú medzi sebou. Nejedná sa o klasické zasielanie mailov, ale ide o zabezpečenú komunikáciu fungujúcu výhradne na JobLife, kde si užívateľ zvolí zobrazenie alebo skrytie kontaktných údajov. JobLife ponúka absolútnu kontrolu nad zobrazením kontaktných údajov. 

Komunikácia portálu JobLife

Joblife komunikuje so svojimi užívateľmi prostredníctvom emailov a správ na stránkach portálu. Táto komunikácia zahŕňa správy o zmenách vo vašich kontaktoch a novinkách na portáli. Ak si užívateľ nepraje zasielať informačné správy môže sa od zasielania takýchto správ odhlásiť na adrese podpora@joblife.sk

 

Vymazanie údajov z databázy

Každý zaregistrovaný užívateľ má možnosť zrušiť svoju registráciu vyplnením formulára Zrušenie Vašej registrácie. Po vyplnení a overení zadaných údajov, bude registrácia a všetky osobné údaje do 7 dní odstránené. V prípade nevyužívania služieb portálu JobLife po dobu dvoch rokov budú všetky osobné údaje používateľa automaticky odstránené.

   

Zmeny v ochrane osobných údajov

JobLife si vyhradzuje právo zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov, ak nastane potreba úpravy tejto ochrany. O prípadných zmenách bude informovať všetkých užívateľov.


Copyright © 2018
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...