• Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 08.09.2017
  Aké účtovníctvo sa má viesť a aké daňové priznanie sa podáva, ak ide o podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)? Ide o fyzickú osobu, ktorá má živnosť na Slovensku.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 07.09.2017
  Informujeme o právach a povinnostiach daňových subjektov súvisiacich so zdaňovaním príjmov umelcov a spoluúčinkujúcich osôb, ktorí sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 07.09.2017
  Podnikatelia môžu osláviť so zákazníkmi svoj deň 10. októbra. Opäť je tu kampaň ku Dňu súkromného podnikania, za ktorou stojí veľkoobchod METRO. Jeho snahou je vzdať hold tvrdej a poctivej práci všetkých podnikateľov. Záujemcovia sa môžu registrovať na denpodnikania.sk alebo priamo na predajniach M ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 31.08.2017
  Návrh novely daňového poriadku reformuje inštitút daňového tajomstva, zavádza sa nový inštitút – index daňovej spoľahlivosti, rozširuje sa doručovanie podaní elektronickými prostriedkami, spresňuje sa zverejňovanie údajov o daňovom subjekte a zverejňovanie zoznamu daňových subjektov.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 30.08.2017
  Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, kedy nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Vtedy je dôležité komunikovať s daňovým úradom. V najhoršom prípade daňovníci musia počítať aj s možnosťou daňovej exekúcie.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 30.08.2017
  Zamestnancovi je možné nariadiť vykonávanie práce vo sviatok len výnimočne, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, pričom práca, ktorú má zamestnanec vo sviatok vykonávať, je prácou nevyhnutnou, ktorá sa nemôže vykonať v pracovných dňoch.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 28.08.2017
  Koná spoločnosť v rozpore so zákonom o účtovníctve, ak na bankové výpisy nepíše predkontácie perom, ale ku každému výpisu si vytlačí z účtovného programu pohyby a predkontácie a tento doklad priloží ku bankovému výpisu?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 24.08.2017
  Na priznanie dávky v nezamestnanosti musia poistenci po ukončení sezónnych prác splniť všetky zákonné podmienky.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 23.08.2017
  Spoločnosť dostala faktúru za budovanie optickej siete a metalickej siete (pripojenie ďalších objektov na sieť) v sume 4 460 € bez DPH, ktoré sú zabudované v zemi aj nad zemou. Uvedené siete sú zabudované dodatočne, t. j. ide o rozšírenie vybavenosti už existujúcej siete. Do ktorej odpisovej skupin ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 19.08.2017
  Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH, vykonáva prepravu osôb zo Slovenska do krajín v rámci EÚ. Túto prepravu vykonáva pre slovenských odberateľov. Na faktúre je preprava oslobodená od dane. Zároveň spoločnosť na faktúre uvádza ako samostatnú položku „stojné hodiny". Sú tieto stojné hodiny tiež oslobod ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 19.08.2017
  Zamestnanci predkladajú vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v mene euro. Aký kurz majú použiť pri prepočte sumy stravného z cudzej meny na menu euro a aký pri prepočte ostatných náhrad (ubytovanie, parkovanie, cestovné lístky...) platených v cudzej mene na menu euro? Aký bude kurz v prípade, ak ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 15.08.2017
  Český dodávateľ urguje neuhradené faktúry za tovar z roku 2015 a z roku 2016, ktoré tuzemská spoločnosť neevidovala. Ide o 6 faktúr v celkovej hodnote 8 420 € na tovar, ktorý bol na sklad prijatý na základe dodacích listov a už bol predaný, účtuje sa spôsobom B. Je možné zaúčtovať uvedené faktúry a ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 15.08.2017
  Mesačný výkaz poistného a príspevkov sú zamestnávatelia povinní zasielať za všetkých zamestnancov, ktorým trvá pracovný pomer a ktorých evidujú v stave zamestnancov. Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že Mesačný výkaz poistného a príspevkov sú povinní zasielať za všetkých zamestnan ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 15.08.2017
  Trendy vo firemnom vzdelávaní sa posúvajú k čoraz efektívnejším metódam...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 09.08.2017
  Organizácia tvorí sociálny fond. Na prevádzke má pitnú vodu. Prispieva len na stravné zo sociálneho fondu. Môže nakúpiť priamo zo sociálneho fondu minerálky v plnej cene a rozdať ich zamestnancom? Zo sociálneho fondu by sa uhradila plná cena minerálky, bez príspevku zamestnávateľa a zamestnanca.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 09.08.2017
  Vybraný príklad z praxe: Zamestnankyňa si čerpala materskú dovolenku, následne rodičovskú dovolenku, ktorá jej končí v januári 2018. Následne by sa mala vrátiť do práce, avšak chce nastúpiť do práce až v septembri 2018, teda začiatkom nového školského roka. Ako má zamestnávateľ vykryť obdobie od ja ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 04.08.2017
  List, v ktorom Sociálna poisťovňa oznamuje samostatne zárobkovo činným osobám vznik, pokračovanie poistenia a výšku poistného, resp. zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia, dostali v júli aj tie SZČO, ktoré majú sociálne poistenie prerušené alebo majú vylúčenú povinnosť platiť poistn ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 04.08.2017
  Zamestnávateľ zamestnal od 1. 4. 2017 zamestnanca, ktorý má viacero exekúcií, o ktorých sa zamestnávateľ dozvedel od jeho predchádzajúceho zamestnávateľa. Ako má zamestnávateľ zaradiť do poradia jednotlivé exekúcie?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 31.07.2017
  Sociálna poisťovňa vyzýva svojich občanov, aby sledovali platenie odvodov na svoje sociálne poistenie a nestali sa tak nedobrovoľne dlžníkmi Sociálnej poisťovne.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 31.07.2017
  Otázka: Drobný dlhodobý hmotný majetok nespĺňajúci kritériá dlhodobého majetku sa rozhodne účtovná jednotka považovať za zásoby a na základe internej smernice ho účtuje priamo do spotreby. Je povinnosť viesť operatívnu evidenciu a majetok inventarizovať alebo zaúčtovaním do spotreby podľa internej ...

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...