• Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 24.05.2015
  Spoločnosť vlastní prevádzku reštaurácie umiestnenú na prízemí obytného domu. Do ktorej odpisovej skupiny sa má reštaurácia zaradiť? Je pre zaradenie podstatný účel využitia alebo kód stavby uvedený na liste vlastníctva?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 20.05.2015
  S rozširovaním podnikania do nových oblastí sú väčšinou spojené aj určité riziká. Okrem neznalosti trhu, legislatívy a často aj jazyka, to môže byť aj nedostatok informácií o potenciálnych zákazníkoch a s nimi spojené riziko neúhrady faktúr. Existuje však skvelé riešenie - Bezregresný faktoring. ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 17.05.2015
  Od 1. 9. 2015 dochádza k zmenám v uplatňovaní daňových výdavkov na žiakov, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie. Zamestnávatelia si budú môcť základ dane znížiť až o 3 200 eur na žiaka.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 15.05.2015
  Ak ste mali preplatok na dani z príjmov, mali by ste ho už mať vrátený na svojom účte. Finančná správa totiž už postupne rozposlala preplatky na dani z príjmov, ktoré musela podľa zákona poslať na účty daňovníkov do 7. mája 2015.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 13.05.2015
  Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, že počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti sú povinní dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. Pri jeho porušení je poistenec sankcionovaný vylúčením nároku na výplatu nemocenského.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 08.05.2015
  Ústredie Sociálnej poisťovne informuje o výške všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2014.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 08.05.2015
  Daňové odpisy je možné zo zákona o dani z príjmov prerušiť. V účtovnej jednotke je spôsob výpočtu účtovných odpisov rovný daňovým odpisom. Je teda možné aj prerušenie účtovných odpisov?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 06.05.2015
  Príspevok na praktickom príklade určuje možnú závislosť daňových subjektov, ktorá je základným predpokladom uplatnenia pravidiel transferového oceňovania.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 04.05.2015
  Akých chýb v zdaňovaní sa majú daňovníci vyvarovať, ak nechcú zaplatiť na daniach viac, ako je nevyhnutné? Upozorňujeme na neustále sa opakujúce chyby živnostníkov a právnických osôb pri zdaňovaní i komunikácii so správcom dane.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 04.05.2015
  Spoločnosť si odložila povinnosť podať daňové priznanie o 3 mesiace do 30. 6. 2015. Ak podá priznanie pred uplynutím tejto doby, napríklad už v apríli, musí v tento deň aj zaplatiť daň alebo zaplatenie dane môže odložiť až do 30. 6. 2015?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 29.04.2015
  VYBRANÝ PRÍKLAD Z PRAXE: Zamestnankyňa má syna, ktorý študoval a spätne mu bol priznaný invalidný dôchodok od 18 rokov veku. Je zrejmé, že daňový bonus musí vrátiť za toto obdobie do 3 rokov. Ako postupovať v tomto prípade?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 29.04.2015
  Formou „Mzdárskej školy“ Vám ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. Obsahom školenia bude: Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmo ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 26.04.2015
  Sociálna poisťovňa v spolupráci s maďarskou dôchodkovou poisťovňou ONYF pripravuje Maďarsko-slovenský poradenský deň, ktorý sa uskutoční 12. mája 2015 v Komárome.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 26.04.2015
  Pripravili sme pre vás aktualizovaná príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2015 v elektronickej podobe. Sú v nej zapracované zmeny a doplnenia, ktoré boli vykonané novelami postupov účtovania a zákona o účtovníctve v priebehu roka 2014.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 23.04.2015
  Sociálna poisťovňa v súvislosti s aktualizáciou tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti upozorňuje poistencov, aby venovali pozornosť jeho dôslednému vypĺňaniu.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 22.04.2015
  VYBRANÝ PRÍKLAD Z PRAXE: Dieťa v roku 2012 od januára do júna 2012 poberalo sociálne štipendium na VŠ na základe toho, že rodičia mali určenú vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, dieťa bývalo na inej adrese ako rodičia a poberalo samo na seba prídavky na dieťa. Od septembra 2012 sa zmenila legislatí ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 22.04.2015
  INTERNÝ FIREMNÝ PREDPIS: Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov. Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 19.04.2015
  Od 1. januára 2015 platí nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi, a to daňou vyberanou zrážkou.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 19.04.2015
  Otázka: Zamestnanec mal dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas. Od 4. 2. 2015 sa dohodol na zmene pracovného pomeru na kratší pracovný čas 3 hodiny denne, 15 hodín týždenne. Z roku 2014 mal nevyčerpanú dovolenku. Ako postupovať pri čerpaní dovolenky po zmene týždenného pracovného času tak, ab ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 16.04.2015
  Nová právna úprava – zákon o odbornom vzdelávaní a príprave sa vzťahuje na nároky žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na úrazové dávky z pracovných úrazov a z chorôb z povolania, ktoré vznikli v období od 1. apríla 2015.

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...