• Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 03.04.2016
  Spoločnosť poskytuje vzorky produktov, reklamné predmety zmluvným obchodným zástupcom, ktoré oni sami doručia a predvedú pred zákazníkom. Sú takéto obchodné vzorky a reklamné predmety daňovým nákladom?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 31.03.2016
  Do konca marca sa môžu firmy zbaviť sankcií za neuhradenie dane z pridanej hodnoty v prípade, že do 31. marca 2016 uhradia dlh na tejto dani, ktorý im vznikol napríklad v dôsledku neuhradenia faktúr od odberateľov, ktorí sú v reštrukturalizácii.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 30.03.2016
  Ako sa má zaúčtovať daňová licencia, keď firma vykázala účtovnú stratu? Vstupuje do účtovnej straty aj licencia?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 28.03.2016
  Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorým sa blíži obdobie dôchodkového veku, aby sa dostatočne vopred zaujímali o to, či majú v poriadku všetky potrebné dokumenty a údaje na vybavenie starobného dôchodku. Majú možnosť informovať sa o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca, ktor ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 26.03.2016
  Napriek tomu, že daňovníci si môžu lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2015 predĺžiť, pre podstatnú časť daňovníkov je práve aktuálne vyplňovanie daňových priznaní. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k úpravám v tlačivách, najmä v nadväznosti na rozsiahle zmeny legis ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 24.03.2016
  S technickým zhodnotením hmotného majetku a jeho opravou je v praxi veľa problémov. V mnohých prípadoch dochádza k snahám daňovníkov zameniť technické zhodnotenie za opravu. Dôvodom je skutočnosť, že technické zhodnotenie nie je na rozdiel od opravy daňovým výdavkom.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 20.03.2016
  Odvodová úľava je určená pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere. Jednou z podmienok odvodovej úľavy je okrem iného dosahovanie príjmu, ktorý je najviac 67% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 18.03.2016
  Vybraný príklad z praxe: Živnostník by omylom napísal svoje príjmy v daňovom priznaní v roku 2011 do oddielu VI. Tabuľky 1 riadok 5 – kde sa uvádzajú príjmy z honorárov umelcov, ktorým podľa § 293ca zákona o sociálnom poistení nevyplýva platiť poistenie. V roku 2016 by podal dodatočné daňové prizna ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 17.03.2016
  Sociálna poisťovňa upozorňuje dobrovoľne poistené osoby, že vznikom nároku na dávku v nezamestnanosti podľa zákonom stanovených podmienok im nezaniká povinnosť platiť si dobrovoľné poistenie.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 17.03.2016
  V súvislosti s daňovým priznaním k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2015, ktoré sa podáva do 31. 3. 2016, Sociálna poisťovňa upozorňuje, že jeho správne vyplnenie má vplyv na vznik alebo zánik povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 14.03.2016
  Rodič-zamestnanec na rodičovskej dovolenke nemá nárok na nemocenskú dávku nemocenské, a to z dôvodu, že jeho nemocenské poistenie je prerušené kvôli čerpaniu rodičovskej dovolenky.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 12.03.2016
  Finančná správa zverejnila na portáli nový zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorý súvisí s osobitnou úpravou uplatňovania dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 12.03.2016
  S. r. o. uzatvorila so súkromnou osobou zmluvu o dielo a za rok 2015 z nej dosiahla príjem 3 600 eur. Zdaňuje táto fyzická osoba príjem podaním daňového priznania? Ide o ostatný príjem?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 08.03.2016
  Podnikateľ, ktorý dosahuje príjmy z podnikania ako fyzická osoba, má povinnosť evidovať svoje príjmy a výdavky, a to jednou z troch možností, ktoré mu platná legislatíva ponúka. Podľa toho, ktorý spôsob si vyberie, vedie aj predpísanú evidenciu.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 06.03.2016
  Vybraný príklad z praxe: Zamestnávateľ prijal zamestnankyňu na pracovný pomer počas zastupovania na materskej dovolenke. V zmluve je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú do 31. 3. 2016. Zastupujúca zamestnankyňa otehotnela a 11. 2. 2016 sa dala vypísať na PN. Môže s ňou zamestnávateľ ukončiť pr ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 03.03.2016
  Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2015 je potrebné podať do 31. marca 2016. Fyzické aj právnické osoby si môžu túto lehotu predĺžiť. Prinášame vzory oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 29.02.2016
  Novela daňového poriadku zaviedla niekoľko motivačných zmien. Novinkou je možnosť podať dodatočné daňové priznanie do 15 dní po začatí daňovej kontroly s nižšmi následkami, mení systém výpočtu pokút zavedením časového prvku.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 26.02.2016
  Sociálna poisťovňa neustále výrazne rozširuje rozsah elektronických služieb a informácií poskytovaných nielen občanom, ale aj zamestnávateľom. Namiesto doterajšieho zasielania tlačív evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme môžu zamestnávatelia od 4. januára 2016 zasielať eviden ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 26.02.2016
  Sociálna poisťovňa od prvých pracovných dní roku 2016 umožňuje zamestnávateľom zasielať elektronicky aj evidenčné listy dôchodkového poistenia. Je to nová elektronická služba, ktorú zamestnávatelia už začali využívať.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 24.02.2016
  Vybraný príklad z praxe: Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru pred rokom a neuplatňoval si odpočítateľnú položku. Od roku 2016 by si chcel na ňu uplatniť nárok. Môže si až v roku 2016 začať uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? V prípade, že si neuplatní odpočítateľnú položk ...

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...