Aktuálny tip

Práca vo verejnom záujme

JobLife

Verejný záujem je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým alebo aspoň väčšine občanov.

Kto môže byť zamestnávateľom vo verejnom záujme?

Zákon upravuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, pričom sa vzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k zamestnávateľom, ktorými sú:

 • štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy,
 • právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného zákona,
 • právnické osoby založené štátnym orgánom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky, obcou alebo vyšším územným celkom, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku je viac ako 67 %,
 • iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, u ktorých väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov navrhuje štátny orgán, obec alebo vyšší územný celok.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme

Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá:

 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná,
 • spĺňa kvalifikačné predpoklady,
 • má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • bola zvolená alebo vymenovaná, ak sa tak musí udiať,
 • je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ak sa takéto oprávnenie na dohodnutú prácu vyžaduje, a
 • má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak vyučuje náboženstvo.

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákony neustanovujú inak.

Zákon sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce.

Charakteristiky platových tried, základné a osobitné stupnice platových taríf nájdete v prílohách zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

zdroj: http://portal.gov.sk
Vložený: 07.11.2011

Copyright © 2018
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...