Aktuálny tip

Ako vypracovať projekt o nenávratný finančný príspevok?

JobLife

Žiadateľ vypracováva a predkladá projekt, t.j. žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba „žiadosť o NFP") výhradne na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov (ďalej iba „výzva").

Projekt musí byť vypracovaný v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie projektov.

Všetky podklady potrebné k vypracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú súčasťou výzvy na predkladanie projektov.

Obsah výzvy

Vo výzve sú definované:
   * podmienky predkladania žiadostí o NFP;
   * spôsob predkladania žiadostí o NFP;
   * termín, miesto a čas predkladania žiadostí o NFP, v nadväznosti na charakter výzvy (časovo ohraničené výzvy, resp. priebežné výzvy);
   * mechanizmus a kritériá hodnotenia a výberu žiadostí o NFP;
   * mechanizmus poskytovania priebežných informácií o výzve s odkazom na zverejňovanie odpovedí na často kladené otázky.

Časovo ohraničené výzvy
Žiadatelia vypracovávajú a predkladajú žiadosti o NFP výhradne v priebehu stanoveného obdobia zverejnenia výzvy. Minimálna dĺžka zverejnenia výzvy sa stanovuje na 60 kalendárnych dní.

Priebežné výzvy
Predkladanie žiadostí o NFP je limitované disponibilným objemom finančných prostriedkov určených pre dané opatrenie, resp. výzvu. SORO v spolupráci s RO zabezpečí v minimálne v polročných intervaloch pravidelné zverejňovanie informácií o stave disponibilných finančných prostriedkov v rámci danej výzvy prostredníctvom internetovej stránky www.esf.gov.sk a internetovej stránky príslušného SORO.

Prílohy výzvy

Povinnými prílohami výzvy sú:
   1. Formulár žiadosti o NFP (všeobecná a špecifická časť)
   2. Príručka pre žiadateľa o NFP
   3. Štandardizovaná zmluva o poskytnutí NFP

Ako vyplniť formulár žiadosti o NFP
Žiadatelia musia striktne rešpektovať predpísaný formát žiadosti a povinných príloh, dodržať poradie strán, kontinuálne číselné označenie strán, ako aj číselné označenie jednotlivých povinných príloh v poradí, ako sú zadefinované v žiadosti.
Žiadateľ vyplní formulár žiadosti čo najzrozumiteľnejšie, presne a podrobne, aby bolo zo žiadosti jasné dosahovanie zámerov a cieľov projektu. Formulár žiadosti musí byt vyplnený na počítači alebo písacom stroji, nie rukou. Žiadosť sa zároveň predkladá v slovenskom jazyku. Po vyplnení formuláru ŽoNFP je potrebné vykonať kontrolu vyplnených údajov. K žiadosti je potrebné priložiť všetky povinné prílohy, ktoré musia byt so žiadosťou spojené hrebeňovou väzbou.
Žiadateľ zároveň predkladá aj elektronickú verziu formuláru žiadosti o NFP.

Na čo treba dbať pri vypĺňaní formuláru žiadosti o NFP
Kritériá „3K":
   - Korelácia - súlad s cieľmi programových dokumentov a splnenie kritérií oprávnenosti
   - Kvalita - napĺňanie cieľov, aktivít, metodológie a samozrejme finančné zhodnotenie žiadosti
   - Kontinuita - zachovanie výstupov a výsledkov žiadosti a ich udržatelnosť v nasledujúcom období.

K čomu slúži Príručka pre žiadateľa o NFP
Príručka pre žiadateľa o NFP je povinný dokument vo vzťahu k žiadateľovi, v ktorom žiadateľ nájde informácie o tom, ako môže získať nenávratný finančný príspevok na financovanie oprávneného projektu; príručka má cieľ oboznámiť žiadateľa s podmienkami poskytnutia pomoci, so spôsobom predkladania a vyplnenia žiadosti o NFP, s podmienkami prijímateľa v oblasti implementácie projektu.

Povinné prílohy k žiadosti o NFP

Súčasťou formulára žiadosti o NFP konkrétnej výzvy je zoznam povinných príloh, ktoré musí žiadateľ spolu so žiadosťou o NFP predložiť. Žiadateľ spolu so žiadosťou o NFP predloží minimálne tieto povinné prílohy:
   - opis projektu (vrátane rozpočtu projektu);
   - účtovná závierka;
   - za posledné ukončené účtovné obdobie overené audítorom a Správa o výsledku auditu (v prípade, že žiadateľ má povinnosť auditu v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov),
   - za posledné ukončené účtovné obdobie potvrdená príslušným Daňovým úradom (v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č.431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov),
   - účtovná závierka v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve (napr. v prípade opatrení/ schém štátnej pomoci/ pomoci de minimis, zameraných na podporu začínajúcich podnikateľských subjektov),
   - záverečný účet schválený príslušným zastupiteľstvom, ak je žiadateľom subjekt z verejného sektora.
   - originál alebo overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu (doklad o pridelení IČO);
   - elektronická verzia opisu projektu, ak relevantné aj finančnej analýzy projektu a analýzy nákladov a prínosov projektu na elektronickom nosiči v zmysle podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP;
   - v prípade využitia prechodného obdobia na predkladanie žiadostí o NFP mimo verejnej časti portálu ITMS aj elektronická verzia žiadosti o NFP.

Ďalšími povinnými prílohami môžu byť dokumenty potvrdzujúce oprávnenosť žiadateľa v zmysle podmienok definovaných v príslušnej výzve týkajúce sa napr. záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, daňovému úradu a iné.

Riadiaci orgán môže vo výzve stanoviť, že je postačujúce, aby dokumenty potvrdzujúce oprávnenosť žiadateľa v zmysle podmienok definovaných v príslušnej výzve (týkajúce sa napríklad záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, daňovému úradu, výpisov z príslušného registra a iné) boli pri predkladaní žiadosti o NFP nahradené čestným vyhlásením, a to vzhľadom na to, že v prípade schválenia žiadosti o NFP je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP predložiť na RO aktuálne potvrdenia kvalifikovaných úradov (vystavené maximálne 30 dní pred podpisom zmluvy o NFP) potvrdzujúce informácie uvedené v čestných vyhláseniach, ktoré predložil spolu so žiadosťou o NFP.

Na čo treba dbať v súvislosti s predkladaním povinných príloh
Kritériá „3A":
   - Aktuálnosť - dokumenty ku dnu podania žiadosti nie staršie ako tri mesiace
   - Adresnosť - v závislosti od typu dokumentu vystavené na to oprávneným orgánom v súlade s platnou legislatívou SR
   - Adekvátnosť - doklady, ktoré svojim obsahom korešpondujú so zoznamom povinných príloh žiadosti o NFP.

Súčasťou výzvy môžu byť aj ďalšie podporné dokumenty a informácie, ako napríklad Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, programový manuál, riadiace akty, metodické predpisy a informačné materiály (napr. odpovede na často kladené otázky) vo forme internetového prepojenia, ďalej schémy štátnej pomoci/schémy de minimis (ak sú relevantné), štatút a rokovací poriadok výberovej komisie, hodnotiace kritériá a výberové kritériá, zoznam inštitúcií poskytujúcich doplňujúce informácie k výzve a odkaz na informačné semináre organizované k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Zverejnenie výzvy

Výzva je po jej vyhlásení zverejňovaná v elektronickej verzii na internetovej stránke RO - www.esf.gov.sk, CKO - www.nsrr.sk a v prípade dopytovo orientovaných projektov aj na internetovej stránke príslušného SORO - www.sia.gov.sk alebo www.fsr.gov.sk. Informácia o výzve je zároveň šírená prostredníctvom tlačených a elektronických médií.

Bližšie informácie k výzvam

Bližšie informácie k výzvam na predkladanie projektov poskytuje príslušný Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý výzvu vyhlásil: Sociálna implementačná agentúra, Fond sociálneho rozvoja.

zdroj: www.esf.gov.sk
Vložený: 10.06.2011

Copyright © 2018
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...