Aktuálny tip

Účasť na rekondičnom pobyte v dňoch sviatku

Celá otázka:

Zamestnanec absolvuje povinnú účasť na rekondičnom pobyte aj počas dvoch sviatkov 1. 5. a 8. 5. Tieto dni nie sú jeho pracovnými dňami. Považujú sa za dobu odpočinku. Ako budú tieto dva dni platené?

 

Odpoveď:
Povinná účasť zamestnanca na rekondičnom pobyte patrí podľa § 137 ods. 4 písm. j) Zákonníka práce medzi prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu. Ide o tzv. občiansku povinnosť, ktorá zamestnancovi vyplýva z § 11 a § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zamestnanec má z dôvodu účasti na rekondičnom pobyte v súlade s § 138 ods. 1 Zákonníka práce nárok na pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, za ktoré mu prislúcha náhrada mzdy. Náhrada mzdy mu patrí za tie dni, ktoré mal podľa rozvrhu pracovného času odpracovať, ale z dôvodu účasti na rekondičnom pobyte ich neodpracoval. Takýmto dňom môže byť hociktorý deň kalendárneho týždňa, ak je tento deň obvyklým pracovným dňom zamestnanca pri rovnomerne alebo nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase. Ak deň účasti na rekondičnom pobyte padne podľa rozvrhu pracovného času (resp. zmien) na pracovný deň zamestnanca, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca a za tento deň mu patrí náhrada mzdy.

zdroj: http://www.danovecentrum.sk/
Vložený: 14.06.2018

Copyright © 2018
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...