Aktuálny tip

K oznamovaniu určenia zodpovednej osoby a jej kontaktných údajov úradu podľa novej právnej úpravy

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) bol prevádzkovateľ oprávnený poveriť výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu. Najneskôr do 30 dní bol prevádzkovateľ povinný o tejto skutočnosti písomne informovať úrad, a to konkrétne o údajoch ustanovených v § 25 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. Podľa § 25 ods. 4 a § 26 zákona č. 122/2013 Z. z. bol prevádzkovateľ povinný oznámiť úradu zmenu oznamovaných údajov, ak k nej došlo, ako aj ukončenie poverenia zodpovednej osoby.
Nová právna úprava uplatňujúca sa od 25. 5. 2018 ustanovuje situácie, kedy sú prevádzkovateľ ako aj sprostredkovateľ povinní určiť zodpovednú osobu. Ak prevádzkovateľ a sprostredkovateľ nemá povinnosť zodpovednú osobu určiť, ale určí si zodpovednú osobu dobrovoľne, ustanovenia čl. 37 – čl. 39 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) resp. § 44 - § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR“ a „zákon č. 18/2018 Z. z.“) sa vzťahujú aj na takéhoto prevádzkovateľa a ním dobrovoľne určenú zodpovednú osobu. Za účelom zistenia, či má alebo nemá povinnosť určenia zodpovednej osoby by si mal každý prevádzkovateľ (aj ten, ktorý už má zodpovednú osobu) ako aj sprostredkovateľ urobiť analýzu, ktorá následne môže byť súčasťou napríklad bezpečnostnej dokumentácie. Takýmto spôsobom následne prevádzkovateľ a sprostredkovateľ preukazujú, ako dospeli k záveru, že majú resp. nemajú povinnosť určiť zodpovednú osobu.

zdroj: http://www.mzdovecentrum.sk
Vložený: 08.06.2018

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...