Aktuálny tip

Postúpenie a započítanie pohľadávok v jednoduchom účtovníctvePostúpením pohľadávky dochádza k zmene v osobe veriteľa. Pôvodný veriteľ (postupca) svoju pohľadávku voči dlžníkovi postúpi novému veriteľovi (postupníkovi).

Postupník nadobúda pohľadávku spolu s jej príslušenstvom a so všetkými právami, ktoré sú s ňou spojené. Postúpiť pohľadávku je možné odplatne alebo bezodplatne. U postupcu je hodnota postúpenej pohľadávky súčasťou základu dane. Jednou z možností zániku pohľadávok medzi dvoma obchodnými partnermi je aj ich vzájomné započítanie.

Započítanie je formou bezhotovostného vyrovnania, ktoré sa nevykoná skutočným plnením, ale odpočítaním vzájomných pohľadávok veriteľa a dlžníka. Započítaná hodnota je súčasťou základu dane.

Príklad

Podnikateľ – postupník na základe zmluvy zo dňa 15. 11. 2017 nadobudol pohľadávku v menovitej hodnote 15 000 € postúpením v obstarávacej cene vo výške 10 000 €. Postupcovi uhradil dohodnutú sumu 13. 12. 2017. Od dlžníka vyinkasoval pohľadávku vo výške 15 000 € dňa 18. 4. 2018.

Postup účtovania bude nasledovný:

Rok 2017:

15. 11. 2017:
v knihe záväzkov vznik záväzku voči postupcovi vo výške 10 000 €,
v knihe pohľadávok vznik pohľadávky voči dlžníkovi v obstarávacej cene 10 000 € aj v menovitej hodnote 15 000 €,
13. 12. 2017:
v peňažnom denníku úhradu postupcovi vo výške 10 000 € ako výdavok neovplyvňujúci základ dane,
v knihe záväzkov zánik záväzku voči postupcovi vo výške 10 000 €,
Rok 2018:

18. 4. 2018:
v peňažnom denníku inkaso pohľadávky od dlžníka vo výške 15 000 € ako príjem zahrnovaný do základu dane v členení ostatný príjem, v knihe pohľadávok zánik pohľadávky voči dlžníkovi v obstarávacej cene 10 000 € aj v menovitej cene 15 000 €,
31. 12. 2018:
v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok zahrnovaný do základu dane v členení ostatné výdavky vo výške 10 000 €, t. j. vo výške príjmu z inkasa pohľadávky od dlžníka, najviac do výšky sumy zaplatenej postupníkovi za pohľadávku nadobudnutú postúpením.
Podnikateľ – postupník úhradu obstarávacej ceny pohľadávky účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Základ dane znižuje o zaplatenú obstarávaciu cenu pohľadávky nadobudnutej postúpením až v roku 2018, kedy pohľadávku od dlžníka vyinkasoval. Rozdiel medzi výškou inkasovanej sumy od dlžníka a sumy zaplatenej za nadobudnutie pohľadávky (5 000 €) je súčasťou základu dane v roku 2018.

zdroj: http://www.danovecentrum.sk/
Vložený: 31.05.2018

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...