Aktuálny tip

GDPR z pohľadu prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), nadobudlo účinnosť dňa 24. mája 2016 a uplatňovať sa začne dňa 25. mája 2018. Nariadenie vo viacerých ustanoveniach uvádza, že podrobnosti sa upravia vnútroštátnym predpisom. Z toho dôvodu Úrad na ochranu osobných údajov SR pripravil nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.

V stručnosti povinnosti každého prevádzkovateľa:

Povinnosť poveriť fyzické osoby prístupom k osobným údajom podľa čl. 32 ods. 4 nariadenia GDPR.
Povinnosť uzatvoriť zmluvu so sprostredkovateľmi.
Povinnosť spolupracovať s Úradom na ochranu osobných údajov SR v rámci dozoru - čl. 31.
Povinnosť zachovať bezpečnosť údajov - čl. 32.
Povinnosť hlásiť porušenie zabezpečenie údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Povinnosť vymenovania zodpovednej osoby za splnenia podmienok uvedených v nariadení - čl. 37.
Povinnosť splniť podmienky pri cezhraničnom prenose údajov - čl. 46 a čl. 49.
Povinnosť informovať dotknuté osoby podľa čl. 13 a čl. 14.
Povinnosť uzatvoriť dohodu o mlčanlivosti, ak fyzické osoby prídu do styku s osobnými údajmi.
Povinnosť vypracovania dokumentácie aj pre malé spoločnosti minimálne smernicu a analýzu rizík a ak z analýzy rizík vyplynie, že spracúvanie povedie k vysokému riziku, tak aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa čl. 35 Nariadenia.
V prípade ubytovacieho zariadenia ide o spracúvanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, čo znamená, že právnym základom spracúvania je osobitný zákon, resp. zákony: zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Zoznam osobných údajov, ktoré môže ubytovacie zariadenie na účely ubytovania spracúvať, je: meno a priezvisko ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania. Pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia (§ 113 zákona č. 404/2011 Z. z.).

Dávame do pozornosti, že novou povinnosťou prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia je informovať pri získavaní osobných údajov dotknuté osoby – hostí o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia.

zdroj: http://www.mzdovecentrum.sk
Vložený: 26.05.2018

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...