Aktuálny tip

Vyradenie auta z podnikania z daňového a účtovného hľadiska

Spoločnosť môže postupovať niekoľkými spôsobmi, tak ako uvádza, napr. vyradiť likvidáciou, predajom alebo darovaním.

Keďže z otázky nie je zrejmé, či je auto plne odpísané alebo nie, budeme vychádzať z toho, že ešte nie je plne odpísané.

Vyradenie auta likvidáciou
Pri vyradení auta likvidáciou spoločnosť z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) uplatní § 19 ods. 3 písm. b) bod 2 ZDP, kedy daňovým výdavkom je zostatková cena likvidovaného majetku. To znamená, že zostatková cena je uznaná za daňový výdavok v plnej výške.

V roku vyradenia auta likvidáciou sa do daňových výdavkov neuplatní daňový odpis, pretože spoločnosť o tomto majetku nebude účtovať k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (§ 22 ods. 11 ZDP). Do daňových výdavkov sa však pri vyradení auta likvidáciou zahrnie v plnej výške jeho daňová zo­statková cena. Rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou bude pripočítateľnou alebo odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia, a to na riadku 180 alebo na riadku 290 daňového priznania.

Účtovanie pri vyradení likvidáciou je nasledovné:

zostatková cena auta                         551/082
vyradenie auta                                   082/022.
Pri vyradení dlhodobého majetku likvidáciou je potrebné doložiť ho hodnoverným dôkazom, napr. bezpečné uloženie na skládke, potvrdením zberných surovín alebo posudok znalca s tým, že po likvidácií by sa majetok nemal ďalej hospodársky využívať v existujúcej podobe.

Vyradenie auta predajom
Pri vyradení auta predajom spoločnosť postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP, kedy zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny je daňovým výdavkom, avšak len do výšky príjmov (výnosov) z predaja.

V súlade s § 22 ods. 12 ZDP si spoločnosť pri aute môže v roku predaja uplatniť do daňových výdavkov odpis vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých sa majetok účtoval.

Účtovanie pri vyradení predajom je nasledovné:

zostatková cena auta                         541/082
vyradenie auta                                   082/022.
Vyradenie auta darovaním
V prípade darovania auta dary nie sú uznanými daňovými výdavkami. To znamená, že daňovým výdavkom nie je ani zostatková cena darovaného hmotného majetku podľa § 21 ods. 2 písm. f) ZDP. Darované auto bude preto predstavovať položku zvyšujúcu základ dane a v daňovom priznaní PO sa uvedie na r. 130 tabuľky A III. časť r. 8. Zároveň sa v daňovom priznaní vyrovná rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou auta.

Účtovanie pri vyradení darovaním je nasledovné:

zostatková cena auta                       543/082
vyradenie auta                                 082/022.
DPH
Ak si spoločnosť na vstupe odpočítala DPH, pri darovaní jej vzniká povinnosť vrátiť DPH z daňovej zostatkovej ceny auta a účtovanie by bolo zápisom 543/343 (§ 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty).

Záver:
Podľa toho, akým spôsobom sa auto vyradí, bude spoločnosť postupovať pri účtovaní. Odhlásenie auta z dane z motorových vozidiel súvisí so zánikom daňovej povinnosti, ale nie je podmienka, že najskôr je vyradenie z dane z motorových vozidiel a až potom vyradenie z majetku spoločnosti.

zdroj: http://www.danovecentrum.sk/
Vložený: 13.05.2018

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...