Aktuálny tip

Ako zvládnuť pracovný úraz


Vznik pracovného úrazu

Nerealizovanie potrebných požiadaviek na zaistenie BOZP môže spôsobiť a skutočne aj spôsobuje vznik nežiaducich mimoriadnych situácií, ktorých výsledkom môže byť poškodené zdravie zamestnanca, a to buď ľahšie, s trvalými následkami, alebo až smrť. Pracovný úraz teda vzniká v pracovnom procese ako náhly a násilný produkt nevyhovujúcej organizácie práce, nedostatku používaného technologického zariadenia alebo nebezpečného konania poškodeného zamestnanca alebo inej osoby.

Pracovný úraz je neoddeliteľne spojený so zamestnávateľom a zamestnancom a s pracovnou činnosťou, ktorú zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa, a tiež s nebezpečenstvami, ktoré sú súčasťou tohto pracovného procesu alebo pracovného prostredia. Pracovnoprávnu zodpovednosť za pracovný úraz i škodu ním spôsobenú má zamestnávateľ, kým sa jej celkom alebo čiastočne nezbaví z taxatívne vymenovaných dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce (§ 195 a § 196 Zákonníka práce).

Pojem: Zamestnávateľ

Zamestnávateľom je tá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva inú fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu (podľa Zákonníka práce na zmluvu alebo dohodu) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (v štátnozamestnaneckom alebo služobnom pomere) (§ 7 ods. 1 Zákonníka práce).

Pojem: Zamestnanec

Zamestnancom je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu vykonáva prácu pre zamestnávateľa (§ 11 ods. 1 Zákonníka práce).

Pojem: Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvom je škodlivá alebo nebezpečná vlastnosť ľubovoľnej súčasti práce, ktorá v určitom okamihu a v určitých podmienkach môže poškodiť zdravie človeka. Nebezpečenstvom je napr. ergonomicky nevhodná, napr. vynútená poloha tela, nedostatok vzduchu, nedostatočné osvetlenie, zlé mikroklimatické podmienky, hluk, vibrácie, prašnosť, toxické výpary chemikálií, výskyt mikroorganizmov, šmykľavá podlaha, možnosť pádu z výšky, pád predmetu, elektrický prúd, horúca kvapalina, ionizujúce žiarenie, ostrá hrana, pohybujúci sa mechanizmus, živočích, žieravina [§ 3 písm. e) zákona č. 124/2006 Z. z.].

Pojem: Pracovný úraz

Pracovným úrazom na účely BOZP je pracovný úraz podľa § 195 ods. 2 Zákonníka práce. Je ním teda akékoľvek poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od vôle zamestnanca krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Pracovným úrazom je aj služobný úraz podľa osobitných zákonov platných pre špecifické kategórie zamestnancov, napr. profesionálneho vojaka, policajta, hasiča a ďalších zamestnancov v služobnom pomere. Služobný úraz je upravený v príslušných právnych predpisoch, napr. v

    § 174 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov,
    § 165 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
    § 164 ods. 1 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov,
    § 204 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

[§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.].

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa pracovné úrazy a služobné úrazy (v ďalšom texte uvádzané ako „pracovný úraz“) patrí porezanie, pomliaždenie, popálenie, akútna otrava, zlomenina a podobne.

O závažnom pracovnom úraze z hľadiska rozsahu poškodeného zdravia a možných následkov, teda či je úraz „obyčajný“, alebo „závažný“, najmä ak ide o ťažkú ujmu na zdraví, podľa miery poškodenia zdravia a prognózy na reparáciu poškodenia spravidla rozhoduje ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 2 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný do 10 dní od požiadania písomne oznámiť uvedenú skutočnosť spolu s podrobnejším identifikovaním vážnej poruchy zdravia alebo vážneho ochorenia podľa § 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z., ak ide o registrovaný pracovný úraz v dôsledku ťažkej ujmy na zdraví, ak zamestnávateľ, inšpektorát práce alebo príslušný dozorný orgán v oblasti BOZP o takéto vyjadrenie požiadal (§ 17 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Pojem: Registrovaný pracovný úraz

Registrovaným pracovným úrazom sa rozumie ten pracovný úraz, pri ktorom pracovná neschopnosť zamestnanca trvá dlhšie ako tri kalendárne dni alebo smrť zamestnanca, ktorá vznikla následkom pracovného úrazu. Taký pracovný úraz je zamestnávateľ povinný registrovať (§ 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Registrované pracovné úrazy sa podľa rozsahu poškodenia zdravia rozdeľujú na

    registrované pracovné úrazy alebo slu- žobné úrazy s následkom smrti (v ďalšom texte uvádzané ako „smrteľný pracovný
    úraz“),
    registrované pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví,
    registrované pracovné úrazy...

Článok je skrátený. Jeho celé znenie si môžete prečítať tu:

    Ako zvládnuť pracovný úraz

zdroj: http://www.mzdovecentrum.sk
Vložený: 06.01.2018

Copyright © 2018
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...