Aktuálny tip

Daňové priznanie SZČO a uplatňovanie výdavkov

Otázka:

SZČO má malý obchodík s rozličným tovarom. Začiatok živnosti je v roku 2017, zisky zatiaľ nie sú veľké.

Daňové priznanie za rok 2017 môže urobiť typ B paušálom alebo musí viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu?
Odpoveď:

Podnikateľ, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) (SZČO) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, môže postupovať pri stanovení základu dane tak,

    že uplatní výdavky stanovené percentom z úhrnu príjmov – paušálne výdavky. Paušálne výdavky vedie daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia a neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže si uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov zo živnosti a najviac do výšky 20 000 eur (§ 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov),
    že uplatní preukázateľne vynaložené daňové výdavky, tzn. výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, pri ktorých bude daňovník viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov (daňovú evidenciu). Podnikateľ, ktorý sa rozhodne pre vedenie daňovej evidencie, nie je účtovnou jednotkou, nemá povinnosť vykonávať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, nemá povinnosť zostavovať účtovnú závierku a dokladať do daňového priznania FO B účtovné výkazy,
    že uplatní preukázateľne vynaložené daňové výdavky, ktoré bude evidovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva (SZČO zapísaný do obchodného registra). Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je považovaný za účtovnú jednotku. Pri vedení účtovníctva je povinný postupovať podľa opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.

Záver:

SZČO pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov podáva DP FO B a uplatniť si môže výdavky formou paušálnych výdavkov, viesť daňovú evidenciu alebo viesť jednoduché účtovníctvo podľa už uvedených upresnení. Pri uplatnení paušálnych výdavkov podnikateľ nemôže byť platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia.

zdroj: http://www.danovecentrum.sk/
Vložený: 06.01.2018

Copyright © 2018
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...