Aktuálny tip

Uplatňovanie daňového bonusu počas roka

JobLife

Daňový bonus znižuje daňovú povinnosť daňovníka, pričom postup pri jeho uplatňovaní je odlišný u zamestnancov a u podnikajúcich fyzických osôb. U zamestnanca môže byť nárok uplatňovaný už v priebehu roka s definitívnym vysporiadaním po skončení roka. Podnikateľ si môže daňový bonus uplatniť len v podanom daňovom priznaní. Predpokladom uplatnenia je v každom prípade splnenie zákonných podmienok.
 
Daňový bonus všeobecne
Problematika daňového bonusu je upravená v § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dani z príjmov“). Pri splnení podmienok uvedených v tomto ustanovení má jeden z rodičov alebo iná oprávnená osoba nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá na uplatnenie daňového bonusu vplyv.

Podľa § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov si môže daňový bonus uplatniť daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 (zo závislej činnosti) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 (z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, pre uplatnenie daňového bonusu sú ustanovené dve základné podmienky:

  • splnenie podmienky vyživovaného dieťaťa,
  • dosiahnutie minimálnych príjmov daňovníkom, ktorý si uplatňuje daňový bonus.

Podľa § 33 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa za vyživované dieťa daňovníka považuje dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, pričom musí ísť o nezaopatrené dieťa, ako ho definuje § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“).

Daňový bonus si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky vymedzených v § 16 zákona o dani z príjmov v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu nie sú splnené počas celého roka, možno ho uplatniť len za taký počet kalendárnych mesiacov, na začiatku ktorých boli podmienky splnené. Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Uplatnenie daňového bonusu u zamestnancov

U zamestnancov možno daňový bonus uplatniť už v priebehu roka. Podľa § 35 ods. 5 zákona o dani z príjmov zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zníži preddavok na daň o sumu daňového bonusu zamestnancovi, ktorý uňho podal vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vyplatených týmto zamestnávateľom v príslušnom kalendárnom mesiaci je u tohto zamestnanca aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy.

Predpokladom priznania daňového bonusu v priebehu roka je podpísanie vyhlásenia zamestnancom. Zamestnávateľ podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov prihliadne na daňový bonus, ak zamestnanec podá do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia písomné vyhlásenie o tom:

  • že uplatňuje daňový bonus a spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne, kedy a ako sa zmenili,
  • že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje daňový bonus u iného zamestnávateľa a že právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník

(ďalej „vyhlásenie“).

Poznámka:
Ak v jednej domácnosti vyživujú deti viacerí daňovníci spĺňajúci podmienky na uplatnenie daňového bonusu, môže si v súlade s § 33 ods. 4 zákona o dani z príjmov nárok uplatniť len jeden z nich, a to na všetky vyživované deti. Ak sa nedohodnú, daňový bonus sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba. Za časť zdaňovacieho obdobia si môže pomernú časť daňového bonusu na všetky vyživované deti uplatniť jedna z oprávnených osôb a zostávajúcu časť roka druhá z týchto osôb.

Splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu je zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa. Na predložené doklady zamestnávateľ prihliadne začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi preukážu. Výnimkou je, ak zamestnanec nastúpi do zamestnania a preukáže splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania. V tomto prípade zamestnávateľ prihliadne na predložené doklady už v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania, ak si daňový bonus neuplatnil v tomto kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa (§ 36 ods. 1 zákona o dani z príjmov). Podľa § 36 ods. 3 zákona, ak zamestnanec poberá zdaniteľnú mzdu v kalendárnom mesiaci súčasne alebo postupne od viacerých zamestnávateľov, prihliadne na daňový bonus len jeden zamestnávateľ, a to ten, u ktorého si zamestnanec tento nárok uplatnil podľa § 36 ods. 1 a 2 zákona.

Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nárok na daňový bonus, zamestnanec je povinný túto skutočnosť potvrdiť podpisom vo vyhlásení u toho zamestnávateľa, u ktorého uplatňoval daňový bonus ku dňu, keď táto skutočnosť nastala (§ 36 ods. 8 zákona o dani z príjmov).

V praxi je dôležité sledovať podpísanie vyhlásenia v prípadoch zmeny zamestnania v priebehu kalendárneho mesiaca, ak v tomto mesiaci mal zamestnanec podpísané vyhlásenie u pôvodného zamestnávateľa. U nového zamestnávateľa môže totiž zamestnanec podpísať vyhlásenie až od nasledujúceho mesiaca.

Príklad:
Zamestnanec nastúpil k novému zamestnávateľovi od 15. 3. 2012. Podpísal vyhlásenie a doklady k daňovému bonusu predložil 31. 3. 2012. Daňový bonus mu zamestnávateľ mohol uplatniť už v marci za predpokladu, že ho v tomto mesiaci nemal uplatnený u predchádzajúceho zamestnávateľa.

Ak by vyhlásenie podpísal až v nasledujúcom mesiaci po nástupe do zamestnania, daňový bonus sa mu po prvýkrát zohľadní až od ďalšieho nasledujúceho mesiaca, t. j. až vo výplate za mesiac máj. Neuplatnený nárok sa vysporiada v rámci ročného zúčtovania preddavkov alebo v podanom daňovom priznaní.

Ak sa zamestnancovi narodí dieťa, dieťa si osvojí alebo dieťa prevezme do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, zamestnávateľ naň prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala, ak zamestnanec predloží doklad o preukázaní splnenia podmienok do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Rovnako sa postupuje pri začatí sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie (§ 36 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Ak zamestnanec preukáže nárok na uplatnenie daňového bonusu oneskorene, zamestnávateľ naň môže začať prihliadať až v tom mesiaci, v ktorom bolo splnenie podmienok na jeho uplatnenie preukázané a nie spätne za predchádzajúce mesiace. Oneskorené preukázanie splnenia podmienok sa vysporiada až v rámci ročného zúčtovania preddavkov alebo pri podaní daňového priznania.

Ak zamestnanec nepreukáže splnenie podmienok na uplatnenie daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ prihliadne na preukázané podmienky na priznanie daňového bonusu dodatočne pri ročnom zúčtovaní alebo si ho zamestnanec uplatní pri podaní daňového priznania (§ 36 ods. 4 zákona o dani z príjmov).

Príklad:
Zamestnancovi, ktorý podpísal do konca januára 2012 vyhlásenie u zamestnávateľa, v ktorom si uplatnil nárok na daňový bonus na jedno dieťa, sa narodilo 17. 2. 2012 druhé dieťa. Zamestnanec predložil rodný list 5. 3. 2012 (v lehote 30 dní), zamestnávateľ mu uplatnil daňový bonus na toto dieťa už za mesiac február.

Ak by zamestnanec predložil rodný list napríklad 26. 3. 2012 (po uplynutí 30-dňovej lehoty), začne zamestnávateľ uplatňovať daňový bonus až od apríla. Neuplatnený nárok sa vysporiada pri ročnom zúčtovaní preddavkov alebo v podanom daňovom priznaní.

Podľa § 37 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnávateľovi:
·         dokladom o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, ktorým sa preukazuje, že dieťa je vlastné (kópia rodného listu dieťaťa alebo výpisu z rodného listu), osvojené (kópia rozhodnutia príslušného orgánu o tom, že dieťa bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) alebo ide o dieťa druhého z manželov (kópia sobášneho listu) a
·         potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
·         potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa alebo
·         kópiou potvrdenia príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Potvrdenie školy platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Takéto potvrdenie sa predkladá u neplnoletého dieťaťa po skončení povinnej školskej dochádzky.

Doklady platia za predpokladu, že u zamestnanca a ním vyživovaných osôb sa nezmenili skutočnosti rozhodujúce na priznanie daňového bonusu.

Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu, zamestnanec je povinný oznámiť tieto skutočnosti písomne, napríklad zmenou vo vyššie uvedenom vyhlásení zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje daňový bonus, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Túto zmenu poznamená zamestnávateľ na mzdovom liste zamestnanca (§ 36 ods. 7 zákona o dani z príjmov).

Autor: Ing. Martina Oravcová

zdroj: www.pp.sk
Vložený: 13.11.2012

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...