Aktuálny tip

Od januára 2013 pribudne nový balík dobrovoľného poistenia

JobLife

Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, že k existujúcim „balíkom“ dobrovoľného sociálneho poistenia (balík dobrovoľného nemocenského, dôchodkového a poistenia v nezamestnanosti, balík samostatného dôchodkového poistenia, balík samostatného poistenia v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činnú osobu a balík dobrovoľného dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činnú osobu), ktoré zaviedla novela zákona o sociálnom poistení od 1. februára 2012, pribudne od 1. januára 2013 ďalší „balík“ dobrovoľného sociálneho poistenia. Bude ním kombinácia dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia. Fyzická osoba môže tento nový „balík“ využiť, ak má záujem byť dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená, ale nemá záujem o dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Podmienky pre možnosť byť takto dobrovoľne poistený sú nasledovné: dovŕšenie 16 rokov veku, trvalý pobyt, povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a skutočnosť, že fyzická osoba nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a ani nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Takáto fyzická osoba má možnosť sa prihlásiť súčasne na dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie od 1. januára 2013, pričom poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity bude platiť z ňou určenej sumy vymeriavacieho základu v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu (vymeriavací základ v rozmedzí 393,00 eur až 3 930,00 eur). Poistné na dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné dôchodkové poistenie bude platiť minimálne v sume 130,27 eur a v maximálnej sume 1 302,79 eur.

Upozorňujeme, že dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká najskôr dňom podania odhlášky, t. j. nie je možné spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného sociálneho poistenia.

zdroj: www.socpoist.sk
Vložený: 25.10.2012

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...